Bridge Techniek Professionals

Privacyverklaring Bridge Techniek Detachering B.V.

1. Privacyverklaring

Deze verklaring beschrijft welke persoonsgegevens wij opvragen en voor welke doeleinden deze gebruikt worden. Bridge Techniek hecht grote waarde aan zorgvuldige en veilige omgang met privacygevoelige informatie van haar websitebezoekers, kandidaten, werknemers en zelfstandigen. Bridge Techniek behandelt en beveiligt de aan haar toevertrouwde persoonlijke informatie uiterst zorgvuldig. Met deze privacy verklaring geeft Bridge Techniek u inzicht hoe Bridge Techniek in voorkomende situaties conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) met uw persoonsgegevens omgaat.


2. Identiteit

Bridge Techniek Detachering B.V. is een besloten vennootschap, gevestigd en kantoorhoudende Plaza 24C, 4782 SK te Moerdijk, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65695844 en verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Bridge Techniek bemiddelt medewerkers naar vaste banen en/of tijdelijke projecten bij opdrachtgevers. In geval van arbeidsovereenkomsten werken we samen met derden, te weten een Payroll bedrijf. Met deze bedrijven maakt Bridge Techniek contractuele afspraken over de omgang van uw persoonsgegevens, zodat uw privacy gewaarborgd blijft.


3. Technische Informatie

Wanneer u onze website bezoekt verzamelt de website automatisch informatie over de (apparaten van) onze bezoekers. Het gaat hierbij bijvoorbeeld over informatie met welk apparaat de website wordt bezocht, het IP-adres van uw apparaat, het IP-adres van uw Internet Service Provider, het besturingssysteem dat u gebruikt, datum en tijd van uw bezoek, het internetadres van de website vanwaar u rechtstreeks bent doorgelinkt, de door u bezochte pagina's en de informatie die u heeft bekeken op de website, de geo locatie waar u zich bevindt en het materiaal dat u opstuurt naar en downloadt van de website. Wij gebruiken deze technische informatie voor het beheer van de website en ter verbetering van de kwaliteit en effectiviteit van onze website.


4. Cookies 

Bridge Techniek maakt gebruik van cookies en webstatistieken. Zo zijn wij in staat te bekijken hoe bezoekers onze website gebruiken. Zodoende kunnen wij onze website beter aanpassen op de gebruiksvoorkeuren van onze bezoekers. Cookies zijn kleine stukjes informatie die op uw computer worden opgeslagen. Bij een volgend bezoek aan onze website worden deze kleine stukjes informatie herkend wat uw bezoek eenvoudiger maakt.


5. Wanneer verzamelen wij persoonsgegevens?

In de volgende gevallen is het ons toegestaan uw gegevens te bewaren en te verwerken:

 • Als u Bridge Techniek toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.
 • Als de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, of om op verzoek van u vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;
 • Als verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Bridge Techniek rust;
 • Als de verwerking noodzakelijk is om uw of andermans vitale belangen te beschermen;
 • Als de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan Bridge Techniek is opgedragen;
 • Als de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Bridge Techniek of van een derde, behalve wanneer uw belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden die tot bescherming van uw persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen.


6. Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden gebruikt om de aan u aangeboden (HR) diensten zo goed mogelijk te kunnen verlenen, waaronder uitzenden, detachering, bemiddeling, payroll, salarisadministratie, personeelsmanagement, persoonlijke ontwikkeling & inzetbaarheid en werving & selectie.

Bridge Techniek gebruikt uw gegevens voor onderstaande doeleinden:

 • Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar brengen.
 • U op de hoogte te brengen van interessante aanbiedingen van producten en diensten van Bridge Techniek en van derden.
 • Gewerkte uren te registreren en te verwerken in ons salarissysteem.
 • Uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met een bemiddeling naar vast of tijdelijk werk dan wel een opdracht, waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van testresultaten.
 • U te benaderen voor commerciële aanbiedingen en nieuwsbrieven die voor u interessant kunnen zijn, uitsluitend indien u zich daarvoor heeft aangemeld (opt-in).
 • Een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren.
 • Onze re-integratieverplichtingen na te komen en te voldoen aan (het vanuit de overheid opgelegde doeleinde) om personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. Een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen.
 • Ten behoeve van onze opdrachtgevers gegevens te verwerken in het kader van een pre-employment screening.
 • Voor het bevorderen van uw persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, waaronder training, opleiding en testen.
 • Voor managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole.
 • Kwaliteitsdoeleinden zoals certificering.
 • Subsidies, premiekortingen e.d. aan te vragen.
 • Als we een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u zijn aangegaan, voor naleving van wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot identificatie.


7. Persoonsgegevens die wij verwerken 

Bridge Techniek verwerkt onderstaande persoonsgegevens omdat u gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons heeft verstrekt. U bent zelf verantwoordelijk dat de door u aangedragen persoonlijke gegevens juist en up-to-date zijn. Gegevens die Bridge Techniek van u nodig kan hebben en of noodzakelijk zijn in het kader van hieronder omschreven doeleinden en die door ons in ieder geval en ten minste worden verwerkt zijn:

 • NAW gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens
 • Geboortegegevens, leeftijd, geslacht
 • Curriculum vitae (cv), informatie over opleiding, stages en werkervaring
 • Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan.
 • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften en gegevens betreffende werkervaring.
 • Op vrijwillige basis andere content waarmee u uzelf voorstelt (video, foto).
 • Andere dan de hierboven genoemde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van de wet.


8. Bedrijfsgegevens die wij verwerken 

Bridge Techniek verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zaken doen:

 • voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten en
 • een zakelijke relatie te onderhouden en
 • een opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden.

Bridge Techniek verwerkt onderstaande bedrijfsgegevens, omdat u gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons heeft verstrekt. U bent zelf verantwoordelijk dat de door u aangedragen persoonlijke gegevens juist en up-to-date zijn. Gegevens die Bridge Techniek van u nodig kan hebben en of noodzakelijk zijn in het kader van hierboven omschreven doeleinden en die door ons in ieder geval en ten minste worden verwerkt zijn: 

 • Rechtsvorm
 • Bedrijfsnaam
 • Factuur – en bezoekadres
 • Postcode en plaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Betaalgegevens
 • IBAN en tenaamstelling

Bridge Techniek kan de van haar zakelijke relaties verkregen persoonsgegevens doorgeven indien dit nodig is ter verwezenlijking van de doelstellingen van de zakenrelatie dan wel ten behoeve van de bemiddeling. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan sollicitanten of kandidaten, zakenpartners en onderaannemers (bv gegevens bewerkers) en in alle overige gevallen waarin Bridge Techniek hiertoe verplicht kan worden, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of rechterlijk vonnis. Bridge Techniek heeft de nodige maatregelen getroffen om te verzekeren dat alle doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd. Uw gegevens worden opgeslagen op de eigen beveiligde servers van Bridge Techniek.


9. Derden

Bridge Techniek kan uw gegevens aan derden verstrekken om werkzaamheden uit te besteden. Deze derden verwerken uw persoons- of bedrijfsgegevens uitsluitend in opdracht en ten behoeve van onze doeleinden. Bijvoorbeeld voor het opstellen van een inleenovereenkomst en/of een uitzend- of detacheringsovereenkomst wanneer een medewerker geplaatst wordt bij een opdrachtgever. De gegevens worden dan verstrekt aan het Payrollbedrijf waar we mee samenwerken.

Met (payroll) bedrijven die uw gegevens verwerken sluiten wij een verwerkersovereenkomst om de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw gegevens te waarborgen. Bridge Techniek Detachering blijft verantwoordelijk voor de verwerking.

10. Uw rechten

Wij hechten er waarde aan dat u makkelijk gebruik kan maken van uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u gebruik wenst te maken van een van de u toekomende en hieronder benoemde rechten kunt u zoals onderstaand wordt omschreven contact met ons opnemen.

Inzage en/of wijzigen gegevens
U kunt ons op elk gewenst moment via uw directe contactpersoon of e-mailadres info@bridgebv.com of via telefoonnummer 078-6295536 dan wel per brief (Bridge Techniek Detachering B.V., Plaza 24C, 4782 SK Moerdijk) verzoeken aan te geven welke (categorieën van) gegevens wij van u verwerken, voor welke doeleinden dat gebeurt, van welke bron de gegevens komen en welke bewaartermijnen door ons worden gehanteerd.

Daarnaast kunt u op elk gewenst moment contact met ons opnemen om uw gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Mocht onverhoopt blijken dat wij verkeerde persoonsgegevens van u hebben verstrekt zullen wij dit rectificeren. Wanneer wij uw persoonlijke gegevens hebben gewijzigd stellen wij u hiervan op de hoogte.

Verwerking van uw gegevens beperken
Wanneer u het niet eens bent met de inhoud van de gegevens die wij van u bewaren, kunt u een verzoek in dienen tijdelijk de verwerking van uw gegevens te beperken. Wij wachten dan met het verspreiden van uw gegevens tot deze naar uw mening weer op orde zijn. U kunt een verzoek tot een verwerkingsbeperking op elk gewenst moment doen via uw directe contactpersoon of via e-mailadres info@bridgebv.com of via telefoonnummer 078-6295536 dan wel per brief (Bridge Techniek Detachering B.V., Plaza 24C, 4782 SK Moerdijk). Wanneer wij verwerking van uw persoonlijke gegevens beperken stellen wij u hiervan op de hoogte.

Recht om gegevens over te dragen
U kunt de persoonsgegevens die wij over u bewaren, in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm op vragen via uw directe contactpersoon of via e-mailadres info@bridgebv.com of via telefoonnummer 078-6295536. U bent volledig vrij deze informatie over te dragen aan derden.

Recht om vergeten te worden
Wanneer u geen gebruik meer wenst te maken van onze diensten kunt u een verzoek indienen van verwijdering van al uw persoonlijke gegevens. U kunt ons op elk gewenst moment via uw directe contactpersoon of e-mailadres info@bridgebv.com of via telefoonnummer 078-6295536 dan wel per brief (Bridge Techniek Detachering B.V., Plaza 24C, 4782 SK Moerdijk) verzoeken al uw gegevens te verwijderen. U kunt daarnaast uw eventueel verleende toestemming om uw gegevens te verwerken op elk moment intrekken. Wij zullen de verwerking van uw persoonsgegevens waarvoor u toestemming had verleend staken. Het intrekken van uw toestemming heeft echter geen invloed op de verwerkingen die al hebben plaatsgevonden.

Procedure, responstermijn en kosten
Wij proberen uw verzoeken als genoemd in dit hoofdstuk zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen [één maand], te behandelen. Wij zijn verplicht uw identiteit te controleren voordat aan uw verzoeken kan worden voldaan. Uw verzoeken worden in beginsel elektronisch behandeld, tenzij dat niet mogelijk is of u anders verzoekt.

Voor de behandeling van uw voornoemde verzoeken brengen wij u in beginsel geen kosten in rekening, tenzij uw verzoeken buitensporig zijn, kennelijk ongegrond of indien u bij het recht op inzage om bijkomende kopieën verzoekt.

11. Beveiliging

Bridge Techniek doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerden hebben toegang tot de gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevensbewerkers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is Bridge Techniek met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

12. Bewaartermijn

Bridge Techniek bewaart uw persoonsgegevens zorgvuldig, echter niet langer dan strikt noodzakelijk en voor het doel waarvoor wij ze hebben verkregen. De uiterste bewaartermijn is 2 jaar na beëindiging van de overeenkomst c.q. het contract of na de laatste bewerking van de gegevens.


13. Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) datalek

Hebt u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door Bridge Techniek dan kunt u schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen via info@bridgebv.com of per brief (Bridge Techniek Detachering B.V., Plaza 24C, 4782 SK Moerdijk). Indien u het niet eens bent met het gebruik door Bridge Techniek van uw persoonsgegevens, kunt u eveneens een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


14. Meldplicht datalekken 

Is er sprake van een (vermoeden van) een datalek, dan verzoeken wij u dit direct te melden via de volgende contactgegevens:

Email:              info@bridgebv.com
Telefoon:         078-6295536

Bij mogelijke datalekken zal Bridge Techniek dit binnen 72 uur melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).


15. Wijzigingen

Bridge Techniek behoudt zich het recht voor om dit privacy statement aan te passen of te wijzigen. Geen van de bepalingen uit het privacy statement heeft tot doel om enige verplichting of overeenkomst tot stand te doen komen tussen Bridge Techniek en een betrokkene.


16. Overige bepalingen

Op de bepalingen uit deze privacy statement en alle hieruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.

Persoonlijke uitleg?

Heeft u vragen of wilt u meer weten over onze privacyverklaring?
Neem dan contact met ons op, we helpen u graag verder.

Neem contact op